naruszenia dóbr osobistych

 Pomówienia i znieważenia - w Internecie, w prasie i telewizji, w życiu codziennym. Sprawy karne i cywilne (odszkodowania, zadośćuczynienia, publikacje przeprosin itp.).

PR - kontakt z mediami, prostowanie oskarżeń i pomówień, w tym działań polityków, organów ścigania, prasy i celebrytów. Przygotowanie sprostowań kłamliwych artykułów opublikowanych w prasie drukowanej lub w mediach elektronicznych.

Dobre imię przedsiębiorstwa i człowieka unicestwić może jedno bezpodstawne oskarżenie. Anonimowy wpis w internecie, gołosłowny artykuł czy nieuczciwe działanie konkurencji może wyeliminować uczciwy podmiot z rynku, pozbawić człowieka pracy i dobrej opinii w jego środowisku. Na szczęście polskie prawo karne i cywilne oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochronie danych osobowych zapewnia w takich przypadkach szeroką ochronę, umożliwiając zarówno ściganie sprawcy za przestępstwo, jak i dochodzenie na drodze cywilnej usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych - wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, publikacji przeprosin, odpowiedniego sprostowania itp. Zapewniamy pełną obsługę sprawy - od etapu negocjacji polubownych w zakresie dobrowolnego usunięcia skutków pomówień i znieważeń, przez proces sądowy cywilny lub karny, po etap egzekucyjny (wymuszenie publikacji przeprosin, egzekucja zasądzonych świadczeń pieniężnych itp.).
W jakich sprawach możemy pomóc?

  • konkurencja bezpodstawnie pomawia o niewypłacalność lub nierzetelność (czyn nieuczciwej konkurencji),
  • dziennikarz zniesławił kłamliwym artykułem (przestępstwo pomówienia),
  • kolega z pracy albo sąsiad obraża wulgarnie lub oskarża o haniebne zachowania (przestępstwo pomówienia lub znieważenia),
  • internauta dokonał szkalującego wpisu na forum dyskusyjnym,
  • ujawniono dane tzw. wrażliwe (sensytywne) dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, o przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, o stanie zdrowia, o kodzie genetycznym (DNA), o nałogach, o życiu seksualnym oraz informacje dotyczące skazań (naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych),
  • w dowolnej formie oskarżono o alkoholizm, uzależnienia, brak dostatecznych kompetencji lub standardów moralnych do wykonywanego zawodu itp.,
  • ujawniono inne szczegóły z życia prywatnego (także gdy ujawniono prawdę, ale rozgłoszono ją w niezgodny z prawem sposób bądź dokonano bezprawnej ingerencji w prywatność).

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.