Kancelaria Talionis - oferta usługowa

inicjowanie i obsługa postępowań karnych

inicjowanie i obsługa postępowań karnych

Sporządzanie doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z bezpłatną profesjonalną analizą materiału dowodowego, wyodrębnieniem modusu operandi sprawcy i wskazywaniem organom ścigania możliwych...

ekspertyzy akt sądowych i prokuratorskich

ekspertyzy akt sądowych i prokuratorskich

Ekspertyzy akt - wykrywanie zaniedbań i błędów organów ścigania, wadliwej oceny dowodów, fałszywych zeznań świadków, niesłusznego oskarżenia o przestępstwo lub nieprawidłowego umorzenia postępowania na korzyść przestępcy.

analizy kryminalne i kryminalistyczne

analizy kryminalne i kryminalistyczne

Każdy ciężar gatunkowy spraw przestępstw kryminalnych, narkotykowych i gospodarczych bez względu na konotacje polityczne lub biznesowe zamieszanych w nie osób.

przestępstwa gospodarcze

przestępstwa gospodarcze

Przestępczość gospodarcza - oszustwa, defraudacje, fałszerstwa, czyny nieuczciwej konkurencji, przestępstwa skarbowe.

wywiad gospodarczy

wywiad gospodarczy

Celem rozpoznania wywiadu gospodarczego pozostają kontrahenci, konkurencja i dłużnicy, a także sprawcy czynów nieuczciwej konkurencji i inne osoby / podmioty stanowiące potencjalne zagrożenie.

przestępstwa skarbowe - VAT, podatek dochodowy i akcyza

przestępstwa skarbowe - VAT, podatek dochodowy i akcyza

Podatek VAT, podatek dochodowy (CIT, PIT), akcyza - wsparcie obrony osób oskarżanych o popełnienie przestępstwa skarbowego.

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i czyny nieuczciwej konkurencji

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i czyny nieuczciwej konkurencji

Czyny nieuczciwej konkurencji, ujawnianie tajemnic przedsiębiorcy lub wykorzystanie cudzych tajemnic przedsiębiorstwa, zmowy cenowe...

naruszenia dóbr osobistych

naruszenia dóbr osobistych

Pomówienia i znieważenia - w Internecie, w prasie i telewizji, w życiu codziennym. Sprawy karne i cywilne (odszkodowania, zadośćuczynienia, publikacje przeprosin itp.).

samobójstwa - analizy, wykrywanie nieprawidłowości

samobójstwa - analizy, wykrywanie nieprawidłowości

Typowanie okoliczności i dowodów wskazujących na udział osób trzecich w samobójstwie, przedwczesne lub oczywiście błędne umorzenie postępowania w sprawie śmierci człowieka.

kontrwywiad gospodarczy i PR

kontrwywiad gospodarczy i PR

Kontrwywiad gospodarczy - przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu. Zarządzanie kryzysowe.

windykacja i spory gospodarcze

windykacja i spory gospodarcze

Spory gospodarcze i windykacja wierzytelności powstałych w obrocie gospodarczym.Tzw. windykacja karna, gdy w danej sprawie można zastosować przepisy prawa karnego.

spory na rynku budowlanym

spory na rynku budowlanym

Spory na rynku budowlanym, obalanie kar umownych, dochodzenie zapłaty od Skarbu Państwa (inwestorów zamówień publicznych).

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Kancelaria Talionis obecnie świadczy usługi wyłącznie wirtualnie

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumiemy ją jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).