Każdy ciężar gatunkowy spraw przestępstw kryminalnych, narkotykowych i gospodarczych, bez względu na konotacje polityczne lub biznesowe zamieszanych w nie osób.

Analizy kryminalne i kryminalistyczne stanowią podstawę oceny materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania karnego, a następnie słuszności zapadającego wyroku uniewinniającego lub skazującego. Kancelaria TALIONIS oferuje przygotowanie szczegółowych analiz stanowiących w aktualnym stanie prawnym pełnoprawny dowód możliwy do wykorzystania w toczącym się postępowaniu lub jako argument wspierający wniosek o wznowienie śledztwa bądź dochodzenia.

Badaniom poddajemy sprawy zabójstw, rozbojów, terroru kryminalnego, handlu ludźmi, przestępczości zorganizowanej, przestępstw ekonomicznych (gospodarczych oraz skarbowych) i innych czynów karalnych, a także poddawanych w wątpliwość co do rzeczywistego przebiegu wydarzeń samobójstw oraz wypadków. Szczegółowa analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (dowodów rzeczowych, treści zeznań świadków, nagrań, ekspertyz, wyników eksperymentów procesowych i czynności operacyjno-rozpoznawczych etc.), w tym jego wewnętrznej spójności i wiarygodności, uwzględnia obiektywną weryfikację wersji śledczych przyjętych lub forsowanych przez policję, prokuraturę bądź sądy oraz wiarygodnych wersji śledczych zignorowanych w toku dotychczasowego postępowania.

Ocena materiału dowodowego dokonywana jest w zgodzie z dyspozycjami Kodeksu postępowania karnego, tj. z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej, logiki oraz doświadczenia życiowego, a w sprawach wymagających wiedzy specjalnej z uwzględnieniem wiedzy fachowej i realiów właściwych dla badanego zagadnienia. Dodatkowo, jeśli jest to w danej sprawie zasadne, przy pracy posiłkujemy się opiniami niezależnych ekspertów i ludzi nauki, opracowaniami fachowymi oraz w zakresie rekonstrukcji tła wydarzeń również informacjami pozyskanymi w toku czynności białego wywiadu i ustalonymi przez licencjonowanych prywatnych detektywów (zazwyczaj byłych funkcjonariuszy organów ścigania). Na cele typowania grupowego i indywidualnego podejrzanych oraz eliminowania sprzecznych z materiałem dowodowym wersji śledczych stosowana jest również analiza hipotez konkurencyjnych (AHK).

Analizy kryminalne i kryminalistyczne przygotowujemy zarówno na zlecenie pokrzywdzonych oraz ich bliskich, jak i podejrzanych / oskarżonych. Przygotowując analizy zachowujemy pełny obiektywizm, kierując się w swych wnioskach wyłącznie wiedzą fachową, wartością materiału dowodowego oraz znajomością realiów kryminologicznych właściwych dla danej kategorii przestępczości.


Na jakie pytanie może udzielić odpowiedzi analiza kryminalna i kryminalistyczna?

 • w jaki sposób sprawca dokonał badanego przestępstwa?
 • jakie cechy powinny charakteryzować sprawcę badanego przestępstwa?
 • jakie ślady powinien zostawić sprawca badanego przestępstwa i jaka technika kryminalistyczna umożliwi ich ujawnienie oraz zabezpieczenie? (jakie wnioski dowodowe należy skierować do organów ścigania)
 • czy zgromadzony materiał dowodowy w ogóle wskazuje na popełnienie przestępstwa?
 • czy wersja śledcza przyjęta przez organa ścigania znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym? (podstawa obalenia nierzetelnego aktu oskarżenia lub zażalenia na błędne umorzenie postępowania przygotowawczego)
 • czy zabezpieczone ślady umożliwiają wytypowanie sprawcy i udowodnienie mu winy w procesie sądowym?
 • jaki był modus operandi sprawcy badanego przestępstwa i czy jest on na tyle charakterystyczny, by można go było powiązać z innymi podobnymi czynami zabronionymi?
 • czy zabezpieczone dowody rzeczywiście wykluczają udział osób trzecich w śmierci spowodowanej wypadkiem lub samobójstwem?
 • jak wysokie jest prawdopodobieństwo maskowania zabójstwa upozorowanym samobójstwem lub wypadkiem?
 • jakie środowiska przestępcze lub kategorie sprawców przestępstw mogły brać udział w popełnieniu badanego czynu zabronionego?
 • jaka mogła być motywacja sprawcy badanego przestępstwa?
 • w jaki sposób podejrzany / oskarżony może udowodnić swoją niewinność?
 • w jaki sposób można udowodnić winę podejrzanego / oskarżonego?
 • jakimi zachowaniami (działaniem lub zaniechaniem) sprawca wypełnił znamiona przestępstwa?
 • jakie uwarunkowania sprzyjały popełnieniu przestępstwa?


Na jakie pytanie udzielić może odpowiedzi analiza przeprowadzona w oparciu o algorytm analizy hipotez konkurencyjnych?

 • która z alternatywnych wersji śledczych jest najbardziej prawdopodobna w świetle zgromadzonego materiału dowodowego a która jest absolutnie nieprawdopodobna?
 • który z podejrzanych jest w świetle zgromadzonego materiału dowodowego najbardziej prawdopodobnym sprawcą badanego przestępstwa?