Przestępstwa gospodarcze: oszustwa, defraudacje, fałszerstwa, czyny nieuczciwej konkurencji

Rozwiązywanie problemów związanych z przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi, bez względu na ich ciężar gatunkowy lub konotacje sprawców. Pomoc świadczona przedsiębiorcom w sytuacji bezpośredniego zagrożenia cudzym działaniem przestępczym, bankructwa lub skomplikowanego sporu prawnego oraz bezpodstawnych oskarżeń prokuratorskich.

Zapewniamy pomoc ze strony ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w sektorach cywilnym i specjalnych formacji mundurowych, a także autorów publikacji książkowych oraz uznanych ekspertów - wykładowców uczelni wyższych.


Zakres działań:

 • likwidacja skutków oszustw, przywłaszczeń, fałszerstw i innych podobnych czynów karalnych,
 • wsparcie obrony w przypadku przedstawienia Klientowi prokuratorskich zarzutów, wystąpienia obawy przedstawienia takich zarzutów lub skierowania do sądu aktu oskarżenia (np. ukrycie lub niszczenie majątku, niegospodarność, oszustwo na szkodę wierzyciela etc.),
 • sporządzanie doniesień o przestępstwie gospodarczym wspartych orzecznictwem i wiarygodnym materiałem dowodowym, trudnych od umorzenia - każdy ciężar gatunkowy spraw, włącznie z przestępczością zorganizowaną i międzynarodową,
 • ujawnianie tzw. oszustw sądowych, obrona dłużnika poprzez wykazanie, że prawomocny wyrok przeciw niemu zapadł w wyniku przestępstwa wprowadzenia sądu w błąd,
 • ujawnianie defraudacji,
 • obalanie prokuratorskich zarzutów - ujawnianie słabych punktów w akcie oskarżenia i materiale dowodowym, wsparcie w opracowaniu strategii obrony,
 • analizy kryminalne - doradztwo kryminalistyczne i kryminologiczne, obalanie wersji śledczych, zaskarżanie umorzeń śledztw i dochodzeń,
 • wsparcie przy rozwiązaniu innych problemów związanych z działalnością przestępczości gospodarczej.

Przestępstwa skarbowe: podatek VAT, podatek dochodowy (CIT, PIT), akcyza - wsparcie obrony osób oskarżanych o popełnienie przestępstwa skarbowego

Prokuratura wspólnie z organami skarbowymi coraz częściej dąży do stawiania uczciwym przedsiębiorcom zarzutów popełnienia przestępstwa skarbowego, bez wnikliwego i rzetelnego zbadania kwestionowanych operacji gospodarczych, w związku z czym stosowanie coraz bardziej zaostrzonych przepisów pociąga za sobą eliminację z rynku zupełnie niewinnych ludzi, albo orzekanie nadmiernie surowych kar za błahe naruszenia przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na niezwykle skomplikowane przepisy polskiego prawa podatkowego, prawa europejskiego normującego kwestie podatku VAT oraz prawa karnego skarbowego, samodzielna obrona jest bardzo często nieskuteczna, podobnie jak opieranie się na pomocy prawników "od wszystkiego". Z tego powodu zapewniamy naszym Klientom pomoc fachowców wyspecjalizowanych w sprawach przestępstw ekonomicznych - głównie byłych urzędników państwowych trudniących się wcześniej zwalczaniem przestępstw gospodarczych i skarbowych.


Zakres usług Kancelarii TALIONIS:

 • analiza akt sprawy, kwalifikacji prawnej i zabezpieczonego materiału dowodowego, z wyszczególnieniem prawidłowego sposobu oceny dowodów i okoliczności wskazujących na winę lub niewinność podejrzanego / oskarżonego,
 • ocena ekonomiczna podważanych przez organa podatkowe i prokuraturę transakcji (w tym w pisemnej formie opinii, mogącej stanowić obecnie dowód w postępowaniu sądowym),
 • wskazywanie nowych, dotychczas niewykorzystanych w sprawie źródeł dowodowych,
 • formułowanie uzasadnionych merytorycznie i prawnie nowych wniosków dowodowych,
 • wskazywanie podejrzanemu / oskarżonemu możliwości prawnych ograniczających dolegliwość grożących mu kar,
 • opracowanie pełnej strategii obrony, w tym współdziałanie z już ustanowionym obrońcą (adwokatem lub radcą prawnym).


Zapraszamy do zapoznania się z listą przykładowych spraw dotychczas zrealizowanych przez kadrę Kancelarii Talionis, opublikowaną na podstronie: "o Kancelarii".