Ekspertyzy akt: wykrywanie zaniedbań i błędów organów ścigania, wadliwej oceny dowodów, fałszywych zeznań świadków, niesłusznego oskarżenia o przestępstwo lub nieprawidłowego umorzenia postępowania na korzyść przestępcy.

Postępowania przygotowawcze (śledztwa i dochodzenia) oraz procesy sądowe w sprawach karnych rzadko prowadzone są w sposób wzorcowy - rzetelny, dociekliwy, obiektywny i w zgodzie z aktualną wiedzą kryminalistyczną. W wyniku błędnych lub stronniczych działań osoby niewinne są skazywane za niepopełnione przestępstwa lub miesiącami przetrzymywane w tymczasowych aresztach a sprawcy ciężkich gatunkowo zbrodni unikają kar. Aby temu zapobiec należy na bieżąco, na każdym etapie, monitorować toczące się postępowania. Im wcześniej wykryta zostanie nieprawidłowość, tym większe prawdopodobieństwo na korzystne dla danej osoby rozstrzygnięcie.

Z uwagi na niszczący dla dowodów upływ czasu (zacierająca się pamięć świadków lub ich śmierć, możliwość ich przekupienia lub zastraszenia, nadpisanie nagrań monitoringów, przebudowa miejsc zdarzenia wykluczająca miarodajną wizję lokalną, usuwanie danych telekomunikacyjnych objętych retencją, możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów rzeczowych, utrata odbitek odcisków palców i śladów DNA, innych śladów nawarstwionych, zapachowych etc.). Kancelaria TALIONIS oferuje niezwłoczne działania i stały nadzór nad toczącymi się sprawami - zarówno wspierając obronę osób niesłusznie oskarżonych, jak i ochronę praw pokrzywdzonych naruszonych przestępstwem. Rzetelność gwarantuje kadra, złożona z byłych funkcjonariuszy służb umundurowanych, wykładowców akademickich i autorów fachowych książek o tematyce prawnej i detektywistycznej.

Przeprowadzamy również analizę akt spraw zamkniętych w celu wznowienia postępowań prawomocnie zakończonych, zainicjowania nowych (np. dotyczących fałszywych zeznań, fałszowania dowodów itp.), spowodowania interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego, a także nagłośnienia udokumentowanych nieprawidłowości za pośrednictwem mediów (prasy, telewizji) czy środowisk politycznych.


 Ekspertyza akt sądowych i prokuratorskich Kancelarii TALIONIS wykrywa:

 • nieścisłości i sprzeczności w materiale dowodowym (dowody ocenione w sprzeczności z aktualną wiedzą naukową, logiką lub doświadczeniem życiowym, brak uwzględniania wiarygodnych dowodów obalających zarzuty lub akt oskarżenia albo podważających linię obrony sprawcy przestępstwa),
 • błędy w ekspertyzach kryminalistycznych (błędy merytoryczne, zastosowanie nieodpowiednich metod badawczych, odwołanie do wiedzy nieaktualnej lub niemającej w danym stanie faktycznym zastosowania itp.),
 • błędną wykładnię prawa (np. niesłuszne przypisanie przestępstwa w stanie faktycznym wykluczającym w świetle orzecznictwa sądowego wypełnienie jego znamion, stronnicze ignorowanie wypełnienia znamion przestępstwa mimo zabezpieczenia obciążających sprawcę dowodów),
 • sprzeczności w zeznaniach świadków (analizy krzyżowe, konfrontacja zeznań z innymi dostępnymi dowodami),
 • zaniechania niezbędnych czynności prokuratorskich/policyjnych koniecznych z urzędu (brak zabezpieczenia dowodów rzeczowych lub przeprowadzenia innych kluczowych dowodów, brak dosłuchania świadków na nowe okoliczności itp.),
 • błędy (celowe i wynikające z niedbalstwa) w sztuce zawodowej funkcjonariuszy organów ścigania (w tym w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych),


oraz wskazuje możliwe do wykorzystania w sprawie nowe dowody
(dowody rzeczowe, zeznania świadków - w tym dosłuchania świadków już raz przesłuchanych ze zredagowaniem konkretnych pytań, eksperymenty procesowe i sposoby ich przeprowadzenia, wizje lokalne itp.) - włącznie z formułowaniem gotowych pisemnych wniosków dowodowych odpowiednio uzasadnionych merytorycznie i prawnie.


Etapy postępowania podlegające monitoringowi akt:

 • śledztwa i dochodzenia prowadzone samodzielnie przez prokuraturę lub z udziałem policji oraz służb specjalnych (ABW, CBA), a także przez organa skarbowe
 • umorzenie lub odmowa wszczęcia śledztwa bądź dochodzenia
 • procesy sądowe w I instancji
 • procesy sądowe w II instancji
 • prawomocne zakończenie sprawy (w tym na cele kasacji do Sądu Najwyższego)


Ekspertyza akt sądowych zakończona zostaje pisemną opinią (raportem / analizą kryminalną), obejmującą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, braki dowodowe, niemerytoryczną ocenę zabezpieczonych w sprawie dowodów, błędy logiczne przy ich ocenie oraz nieprawidłową kwalifikację prawną, wraz ze wskazaniem dowodów oraz toku rozumowania potwierdzających przyjęte ustalenia. W aktualnym stanie prawnym opinia posłużyć może jako pełnoprawny dowód w postępowaniu.

Uzupełnieniem opinii mogą być pisemne, zawierające odpowiednie uzasadnienie merytoryczne i prawne, wnioski dowodowe lub inne pisma procesowe, w tym doniesienia o stwierdzonych w toku postępowania przestępstwach, wnioski o wznowienie postępowania, apelacje itp., a także pisma informujące Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego o wykrytych nieprawidłowościach.