Czyny nieuczciwej konkurencji, ujawnianie tajemnic przedsiębiorcy lub wykorzystanie cudzych tajemnic przedsiębiorstwa, zmowy cenowe, skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK - postępowania antymonopolowe).

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Zapewnimy pełną ochronę prawną wszystkich tajemnic firmowych, tak aby ich ujawnienie lub wykorzystanie bez zgody Klienta pociągało za sobą odpowiedzialność karną i odszkodowawczą z tytułu czynu szpiegostwa przemysłowego. Zabezpieczenie tajemnic dotyczyć może takich danych jak przyjęte rozwiązania organizacyjne i know-how (zespół technicznej lub pozatechnicznej wiedzy i doświadczeń), wykorzystywane technologie, systemy organizacji pracy, tożsamość kadry, bazy klientów czy inne dane newralgiczne dla działalności przedsiębiorcy zapewniające mu przewagę konkurencyjną na rynku. Wdrożone przez nas u Klienta rozwiązania prawne będą wiązały jego pracowników, kontrahentów (wspólników, podwykonawców, dostawców) oraz klientów. Zaoferować możemy również przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wprowadzenie rozwiązań praktycznych z zakresu tzw. kontrwywiadu gospodarczego.


Zwalczanie innych czynów nieuczciwej konkurencji - na drodze cywilnoprawnej i karnoprawnej

Nie każda forma walki o klienta i dominację na rynku korzysta z ochrony prawa, często będzie ona wręcz przestępstwem lub rodzić będzie podstawę do odpowiedzialności odszkodowawczej. W Polsce czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepisy jako przykład takiego działania wymieniają:

 • stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, składu produktów, ich jakości, sposobu wykonania itp.,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie pracowników, zleceniobiorców, klientów, podwykonawców lub innych osób do rozwiązania lub nienależytego niewykonania umowy (sabotaż konkurencji),
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie przedsiębiorców lub nieuczciwe zachwalanie w celu wyrządzenia szkody konkurencji lub osiągnięcia korzyści,
 • utrudnianie dostępu do rynku wszelkiego typu zmowami, tworzeniem karteli stosujących zmowy cenowe, dumpingiem cenowym, szantażami itp.,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwą lub zakazaną reklamę,
 • organizowanie sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów, brak jej aktualizacji albo usunięcia.


Powyższy zakres nie jest pełny - poza wymienionymi wprost w ustawie zachowaniami, za czyn nieuczciwej konkurencji może zostać uznane każde inne działanie sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami. Zawsze więc, gdy konkurencja działa nieetycznie warto występować przeciwko niej na drogę prawną, czego skutkiem może być orzeczenie kary za przestępstwo lub wykroczenie, zasądzenie odszkodowania, zobowiązanie do zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. w prasie), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści czy zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny. Kancelaria TALIONIS zapewnia specjalistyczną pomoc w ochronie przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Poza kradzieżą tajemnic przedsiębiorstwa (szpiegostwem przemysłowym) w praktyce coraz większą rolę odgrywa nieuczciwa reklama oszukująca klientów co do zbyt wysokiej jakości sprzedawanych produktów oraz pomawianie uczciwej konkurencji w prasie i w formie komentarzy internetowych. Pozorują one albo bardzo dobre opinie rzekomych klientów konkurenta, albo opinie oskarżające uczciwego przedsiębiorcę o np. złą jakość oferowanych usług i towarów bądź inne jego właściwości ośmieszające w oczach opinii publicznej.


Zwalczanie porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej

Tworzenie monopoli rynkowych i ich wykorzystywanie na szkodę konkurencji stanowi poważne naruszenie prawa. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest np.

 • wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,
 • ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji,
 • podział rynków zbytu lub zakupu,
 • stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji,
 • ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem,
 • ustawianie przetargów w wyniku zmowy.


Natomiast przez nadużywanie pozycji dominującej rozumieć należy m.in.:

 • bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów,
 • ograniczanie produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów,
 • przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji,
 • narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści,
 • podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.


Zmowy rynkowe i nadużywanie pozycji dominującej uprawniają do zainicjowania przed Prezesem UOKiK postępowania antymonopolowego, którego skutkiem może być wyeliminowanie praktyk szkodzących uczciwej konkurencji. Kancelaria TALIONIS zapewnia przygotowanie rzetelnych, dobrze umotywowanych doniesień w tym zakresie.