windykacja i spory gospodarcze

 Spory gospodarcze i windykacja wierzytelności powstałych w obrocie gospodarczym.Tzw. windykacja karna, gdy w danej sprawie można zastosować przepisy prawa karnego.

Kancelaria TALIONIS zapewnia skuteczną egzekucję należności utraconych w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami, a także, gdy wierzytelność powstała w wyniku przestępstwa popełnionego na szkodę naszego klienta. Podejmiemy się windykacji podmiotów gospodarczych, organizacji non-profit i osób prywatnych. W zależności od sytuacji finansowej dłużnika oraz jego nastawienia do wierzyciela stosujemy odpowiednie metody działania skutecznie motywując do spłaty zadłużenia. Wykonujemy jedynie legalne czynności windykacyjne, nie narażając wierzyciela na odpowiedzialność karną ani kompromitację jego firmy/nazwiska. W razie potrzeby zapewniamy samodzielną kontrolę sytuacji finansowej dłużnika oraz jego stanu majątkowego, co w przypadku konieczności egzekucji komorniczej zwiększa prawdopodobieństwo zaspokojenia roszczenia.

W przeciwieństwie do konkurencji nie ograniczamy się do nieskutecznych działań opartych na masowym słaniu „ostatecznych” wezwań do zapłaty, czy też telefonicznych próśb o dokonanie zaległej wpłaty. Etap polubowny ograniczamy do minimum, dążąc do szybkiego uzyskania sądowego nakazu zapłaty, następnie klauzuli wykonalności i wszczęcia egzekucji komorniczej. Jeśli wymaga tego specyfika zlecenia niezwłocznie przygotowujemy doniesienie do prokuratury w sprawie przestępstwa ukrycia/trwonienia/niszczenia majątku na szkodę wierzyciela, oszustwa, defraudacji, niegospodarności albo innego stwierdzonego czynu karalnego, co w wielu przypadkach motywuje dłużnika do natychmiastowego rozliczenia, a w dłuższej perspektywie umożliwia zabezpieczenie przez organa ścigania majątku na pokrycie szkód. Statystyki spraw mających na celu odzyskanie należnych pieniędzy niestety nie są optymistyczne. Skuteczność komorników oscyluje w granicach 30%. Obrazowo rzecz ujmując dwie na trzy egzekucje komornicze nie doprowadzają do zaspokojenia w pełni wierzyciela, czyli odzyskania jego pieniędzy. A zanim uda się wszcząć egzekucję komorniczą trzeba przejść długą drogę, na którą potrzeba dużo czasu i pieniędzy. Na samym końcu uzyskujemy niewiele warty papier z wyrokiem. Tymczasem na sprawy wierzytelności można spojrzeć w zupełnie inny sposób – od strony karnej – być może Państwa wierzytelność to nie typowy dług cywilny a właśnie dług powstały z naruszeniem zasad prawa karnego.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie karnym. Zanalizujemy i przedstawimy możliwe warianty postępowania w przypadku podejrzeń, iż mogło dojść do naruszenia prawa. Przeprowadzimy cały proces od początku aż do końca. Skuteczność działania naszej Kancelarii zapewnia zespół doświadczonych prawników i analityków gospodarczych, działających w porozumieniu z wywiadowcami gospodarczymi. Wśród współpracowników wyszczególnić należy doświadczonych wieloletnią pracą w wydziałach gospodarczych i kryminalnych państwowych służb mundurowych.

Zakres terytorialny naszych działań obejmuje całą Polskę, Ukrainę, Rosję i Białoruś.Jakie trudne windykacje prowadziła już nasza kadra?

 • przestępstwa gospodarcze - odzyskiwanie kwot utraconych w wyniku oszustw gospodarczych, niegospodarności, przywłaszczenia mienia, fałszerstw, defraudacji i innych czynów karalnych (współpracujemy przy tym z prokuraturą i policją)
 • windykacje dotyczące dłużników rosyjskojęzycznych i azjatyckich działających na terytorium Polski i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
 • windykacje niespłacalnych długów spółek z o.o. z prywatnego majątku członków ich zarządu (art. 299 ksh)
 • skargi pauliańskie - odzyskiwanie majątku przepisanego przez dłużnika na inne osoby, w tym przez fikcyjne umowy sprzedaży lub akty darowizny
 • polubowna windykacja spółek giełdowych z wykorzystaniem narzędzi PR-owskich
 • poszukiwanie ukrytego majątku dłużników na cele egzekucji komorniczej
 • licytacje nieruchomości dłużników - rolnych, budowlanych, gospodarczych, mieszkalnych, rekreacyjnych, w tym obciążonych hipotekami i uciążliwymi służebnościami
 • doprowadzenie do likwidacji przedsiębiorstw nierzetelnych dłużników w postępowaniu upadłościowym (bankructwo)
 • podział majątku wspólnego małżonków na cele egzekucji długów jednego z nich
 • prowadzenie wieloletnich, wielowątkowych sporów sądowych zmierzających do zasądzenia wierzycielowi należnego mu wynagrodzenia
 • mediacje w sprawach spornych wierzytelności w branżach budowlanej, handlowej, spożywczej itp.

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.